Smlouvy na dodání ICT systémů

Typy smluv

Dodávky ICT systémů jsou obvykle uskutečňovány mezi podnikateli, resp. mezi subjekty, na které se tedy vztahuje Obchodní zákoník, a to na základě dvou typů smluv:

 

1.       Smlouva o díle podle §536  ObchZ

2.       Smlouva inominátní (tedy zákonem výslovně neupravenou) podle §269 ods. 2 ObchZ

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení. V oblasti ICT může jít obvykle o poskytnutí práva autorského (smlouvou autorskou, či licenční) k užívání informačních systémů. V případě outsourcingu IT služeb se bude jednat o poskytnutí služeb v oblasti ICT v daném rozsahu.

Právní ochrana a smlouvy na dodávku IT

 1. ochrana z hlediska veřejnoprávního

- je dána souborem platných obecně závazných právních norem, a to nejen speciálních, které upravují zacházení s informacemi, s osobními údaji, s IS, ale i obecných předpisů, jakými jsou citovaný zákon na ochranu spotřebitele, trestní zákon apod.

2. ochrana z hlediska soukromoprávního

- vychází ze smluv uzavřených organizací s jinými subjekty, a to jak se zaměstnanci, tak dalšími osobami

Je hlavně důležité zvolit vyhovující typ spolupráce pro obě strany. Jakožto zákazník pečlivě dbejte na správně definované parametry poskytovaných služeb, na druhou stranu si nechejte od poskytovatele vše řádně vysvětlit. Jakožto poskytovatel IT služeb jsem se setkal i se zcela nereálnými požadavky, které narušovaly určitou měrou autorská práva mě, jakožto dodavatele IS. V těchto situacích je nasnadě využít odborného posudku, popřípadě názoru nestranné osoby. Ze zkušenosti ale vím, že na všem se dá dohodnout. O nejčastějších chybách a problémech, se kterými se můžeme při uzavírání smluv setkat, si napíšeme v dalším článku.

Jan Princlík

theExperts.cz

 

Reklama dole