Orientujte se v zákoně. Přijďte zdarma na přednášku věnovanou NOZ. Co se můžete dozvědět Vám přiblíží následující článek...

Manažerská snídaně 9.9.2014

V novém občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích a družstvech (zákon č. 89/2009 Sb a zákon č.90/2009 Sb., dále jen NOZ a ZOK) který jsou právně účinné od 1. 1. 2014, je uvedeno mnoho změn, které zasahují do všech oblastí lidského života.

Problematická je hlavně záruka za jakost, za provedenou práci. Naše manažerská snídaně se bude mimo jiné také zabývat také možnostmi odstoupení od kupní smlouvy, vadou výrobku, možnosti reklamací a náhradou kupních dokladů.

A je toho mnohem více, čtěte dále...

Například založení společnosti a správa společnosti jsou naprosto odlišné, než tomu bylo v předešlé právní úpravě. Nově tak musí společenská smlouva dle § 146 ZOK obsahovat:

a) firmu společnosti,

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,

d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených,

dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,

f) výši základního kapitálu a

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

a následně také 

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných

orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,

c) určení správce vkladů a

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na

emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

 

Rozdílně od předešlé úpravy je upraveno i sídlo právnické osoby uvedeno od § 136 NOZ  a to následně:

„Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě. Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla."

V praxi to tedy znamená, že každá společnost musí mít sídlo společnosti, které se uvede hned při vzniku společnosti. Pokud si nejste při založení ale jistí přesnou adresou Vašeho sídla, postačí, když uvedete název obce, kde bude sídlo Vaší společnosti. Přemístěním sídla společnosti se pak zabývá § 138 NOZ.

 

Přihlaste se ještě dnes!

ZDARMA

úterý 9. září 2014  od 9:00 do cca 11ti hodin

BUSINESS SNÍDANĚ .... VIZ ODKAZ

Reklama dole